ข้อมูลพรรณไม้

 

พันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากในจังหวัดภูเก็ต

         จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีประเพณี วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะวิถีชีวิต ได้ผูกพันธุ์กับทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ใต้ทะเลถึงยอดเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้จังหวัดภูเก็ตมีพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากมากมายและนับวันจะเหลือน้อยลงและบางชนิดใกล้สูญพันธุ์จึงขอเสนอพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้หายากจำนวน 60 ชนิด ที่ควรแก่การอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าดังนี้