Black Ribbon
Get Adobe Flash player
พระราโชวาทวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27 กันยายน พ.ศ. 2545
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ออกบูธ จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 60

         

     อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 60 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว รุ่นนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี OZONE PUB & RESTAURANT ให้การสนับสนุนเสื้อแก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ รุ่น59

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ของเยาวชนจากโรงเรียนบ้านบ้านโคกวัดใหม่ และโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาพระแทว 

กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 700,000 บาท เบิกจ่าย 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 50 คน รวมเป็น 500 คนในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว

 

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 56

 

 การอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 56 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว โดยรุ่นนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

การจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

การจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยดำเนินการในการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี