Black Ribbon
Get Adobe Flash player
พระราโชวาทวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27 กันยายน พ.ศ. 2545
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ออกบูธ จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 60

         

     อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 60 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว รุ่นนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนถลางพระนางสร้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี OZONE PUB & RESTAURANT ให้การสนับสนุนเสื้อแก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้