Black Ribbon
Get Adobe Flash player
พระราโชวาทวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27 กันยายน พ.ศ. 2545
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ออกบูธ จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์

อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 56

 

 การอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 56 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว โดยรุ่นนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต