Black Ribbon
Get Adobe Flash player
พระราโชวาทวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
27 กันยายน พ.ศ. 2545
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ออกบูธ จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์

การจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

การจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยดำเนินการในการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี